All posts by admin

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η παροχή κινήτρων υπό μορφή Κυβερνητικής χορηγίας σε Επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών ή γης, στις περιοχές του Σχεδίου. Η χρηματοδότηση, εφόσον το έργο ολοκληρωθεί επιτυχώς, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

Στόχος του Σχεδίου είναι η προσέλκυση σε επιλεγμένες περιοχές δέκτες του Προγράμματος Αναζωογόνησης Πράσινης Γραμμής Δήμων Λευκωσίας – Αγίου Δομετίου νέων Επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα είναι εκ των προτέρων καθορισμένη και πολεοδομικά επιτρεπόμενη, η ενθάρρυνση υφισταμένων Επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου για ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και φυσικής αναβάθμισης των περιοχών, την αύξηση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τελικά την επαναφορά του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία συνεκτικού κοινωνικού ιστού, καθώς και η ενθάρρυνση Επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους με στόχο τη δημιουργία εξελίξιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Το Σχέδιο έχει εφαρμογή στις περιοχές των Δήμων Λευκωσίας και Αγίου Δομετίου, οι οποίες φαίνονται στο συνημμένο αρχείο 2-Areas.pdf για τον Δήμο Αγίου Δομετίου.

Η προκήρυξή του και η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων θα γίνει από τον Υπουργό Εσωτερικών εντός Ιουλίου 2020.

Σχετικές ανακοινώσεις και έντυπα Αιτήσεων:

 1. Σχέδιο
 2. Περιοχές Αγίου Δομετίου
 3. Χάρτης Αγίου Δομετίου
 4. Αίτηση Χορηγίας
 5. Έντυπο Βιωσιμότητας
 6. Συμφωνία

Συμπιεσμένο αρχείο .zip με όλα τα έντυπα:

Σχέδιο Ακριτικών Περιοχών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ FREDERICK

Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Σχολή Τεχνών, Επικοινωνίας και Πολιτισμικών Σπουδών

 Αγαπητοί Συνεργάτες,

Το Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων καθώς και την παραχώρηση υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ακόλουθο πρόγραμμα:
Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Επικοινωνίας:

Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Δύο κατευθύνσεις:

 1. ΜΜΕ και Δημοσιογραφία σε Περίοδο Κρίσεων
 2. ΜΜΕ, Δημοσιογραφία και Εκπαίδευση


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση τόσο στην περιοχή της θεωρητικής όσο και στην περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση των μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης και τον ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε να εφοδιαστούν οι απόφοιτοι με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.


Διάρκεια Προγράμματος: 3 εξάμηνα, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (
ECTS).

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα.

Σύμφωνα με τη δομή του προγράμματος οι φοιτητές στα δυο πρώτα εξάμηνα παρακολουθούν τα αντίστοιχα μαθήματα της κατεύθυνσης που επιλέγουν και στο τρίτο και τελευταίο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή υπό την επίβλεψη επιστημονικού συμβούλου καθηγητή.

Συνολικό κόστος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Επικοινωνίας:
Tα δίδακτρα για την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Επικοινωνίας είναι €9000.

Υποτροφίες:
Έχει εγκριθεί η παροχή των πιο κάτω υποτροφιών σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Συμβατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας:

 1. Δύο (2) υποτροφίες διδάκτρων ύψους 50% (€4500), για τη διάρκεια του προγράμματος (μπορούν να τις διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι).
 2. Υποτροφίες ύψους 25% (€6750) στα μέλη σας

Για την παραχώρηση της υποτροφίας 25% θα πρέπει ο φοιτητής να υποβάλει και τη σχετική βεβαίωση μέλους στον οργανισμό, στη συντεχνία ή στην παράταξη στην οποία ανήκει.

Κριτήρια αξιολόγησης για παραχώρηση υποτροφίας ύψους 50%
 Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει։

 • της ακαδημαϊκής τους επίδοσης στο πρώτο πτυχίο (υψηλή βαθμολογία)
 • της επαγγελματικής τους πείρας
 • της οικονομικής τους κατάστασης

 
Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω υποτροφίες είναι η 28η Αυγούστου 2020. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 07 Σεπτεμβρίου 2020.


Σημείωση:

Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα.


Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (
www.frederick.ac.cy), και να απευθύνονται στα Γραφεία Εισδοχής:
Λευκωσία          τηλ. 22394394
Λεμεσός             τηλ. 25735001

email: info@frederick.ac.cy

ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

jou.cc@frederick.ac.cy    (Δρ. Κωστάκης Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής)

jou.ts@frederick.ac.cy     (Δρ. Σωτήρης Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής)
 
Σημείωση 1: Ισχύει άλλο, ειδικό, σχέδιο για απόφοιτους του Πανεπιστημίου Frederick.
Σημείωση 2: Τα σχέδια υποτροφιών του Πανεπιστημίου Frederick ΔΕΝ μπορούν να συνδυαστούν. Στον φοιτητή θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία / μείωση που δικαιούται.
Σημείωση 3: Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν νοουμένου ότι σε αυτά θα εγγράφεται ο ελάχιστος αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών, όπως αυτός θα καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο.
Σημείωση 4: Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος στο οποίο επιθυμούν να εγγραφούν
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σχετικά με το περιεχόμενο του κανονισμού (άρθρο 21): κοινό κείμενο

Πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία ορισμένων δημόσιων εγγράφων μεταξύ των κρατών μελών

Σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ που προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, ορισμένα δημόσια έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους απαλλάσσονται από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης εντός της ΕΕ από τις 16 Φεβρουαρίου 2019. Για ορισμένα από αυτά τα έγγραφα (βλέπε παρακάτω με έντονους χαρακτήρες), μπορείτε επίσης να ζητήσετε πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για την αποφυγή των μεταφραστικών απαιτήσεων και, σε κάθε περίπτωση, επικυρωμένη μετάφραση που εκπονήθηκε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να γίνεται αποδεκτή.

Η απαλλαγή από την επικύρωση και τη διατύπωση της επισημείωσης ισχύει μόνο για τα έγγραφα και τα επικυρωμένα αντίγραφά τους που εκδίδονται από τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους και υποβάλλονται στις δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους. Πρόκειται για:

–    έγγραφα τα οποία προέρχονται από δικαστήριο ή δικαστικό υπάλληλο·

–    διοικητικά έγγραφα·

–    συμβολαιογραφικές πράξεις·

–    επίσημα πιστοποιητικά προσαρτημένα σε ιδιωτικά έγγραφα·

–    διπλωματικά και προξενικά έγγραφα.

Επιπλέον, η απαλλαγή ισχύει μόνο για τα έγγραφα που βεβαιώνουν ένα ή περισσότερα από τα γεγονότα που απαριθμούνται κατωτέρω. Οι ενδείξεις με έντονους χαρακτήρες υποδηλώνουν ότι διατίθεται πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο για τα εν λόγω έγγραφα. Επισημαίνεται ότι δεν εκδίδονται όλα τα τυποποιημένα έντυπα σε όλα τα κράτη μέλη.

 • γέννηση
 • θάνατο
 • το κατά πόσον ένα πρόσωπο βρίσκεται στη ζωή
 • όνομα
 • γάμο, ικανότητα για σύναψη γάμου και οικογενειακή κατάσταση
 • διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου
 • καταχωρισμένη συμβίωση, ικανότητα για σύναψη σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης και κατάσταση από άποψη καταχωρισμένης συμβίωσης
 • λύση σχέσης καταχωρισμένης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση καταχωρισμένης συμβίωσης
 • γονική ιδιότητα ή υιοθεσία
 • κατοικία και/ή διαμονή
 • ιθαγένεια
 • λευκό ποινικό μητρώο
 • υποψηφιότητα ή ψηφοφορία στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές σε άλλο κράτος μέλος.

Πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε άλλο κράτος μέλος και πρέπει να υποβάλλεται μαζί με το δημόσιο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται.

Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει την υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου δημόσιου εγγράφου αντί για το πρωτότυπο, οι αρχές του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να αποδέχονται επικυρωμένα αντίγραφα που έχουν εκδοθεί στο κράτος μέλος όπου εκδόθηκε το δημόσιο έγγραφο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό και τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EL/public_documents

Για την Αγγλική έκδοση πατήστε εδώ