ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

O Δήμος Αγίου Δομετίου και η Σχολική Εφορεία Αγίου Δομετίου ζητούν δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση 4 [τεσσάρων] θέσεων σχολικών τροχονόμων, για τη σχολική περίοδο 2017-2018, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη μία σχολική περίοδο 2018-2019, με γραπτή κοινή συναίνεση των δύο μερών.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:
[α] Να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους.
[β] Να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.
[γ] Να παρουσιάσουν ιατρικό πιστοποιητικό υγείας ότι είναι αρτιμελείς.
΄Οσοι επιλεγούν θα τύχουν από την Αστυνομία της νενομισμένης εκπαίδευσης για τα καθήκοντα του σχολικού τροχονόμου. Στη συνέχεια θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο για τη σχολική περίοδο 2017-2018, με συγκεκριμένους όρους.
– Ωράριο απασχόλησης: 7.00π.μ. – 8.00π.μ. και 12.30μ. – 2.00μ.μ.
– Μισθός €250 μηνιαίως (αφαιρούνται οι σχολικές αργίες)
– Σύμβαση έργου αυτοεργαζόμενου, με εξ’ ιδίων καταβολή εισφορών στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Οι δηλώσεις να υποβάλλονται στο Δήμο Αγίου Δομετίου μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι, της 3ης Ιουλίου, 2017 μέσα από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, επισυνάπτοντας και τα ζητούμενα πιστοποιητικά. Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.