ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

Οι πιο κάτω αναφερόμενες εργασίες διεξάγονται από το Λογιστικό Λειτουργό κ. Κυριάκο Ελευθερίου, τον Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό κ. Νίκο Δημητρίου και τον εργάτη κ. Θράσο Θρασυβούλου.

  • Διαδικασία καταγραφής και ετοιμασία φορολογικών καταλόγων στο μηχανογραφημένο σύστημα
  • Διεκπεραίωση ενστάσεων
  • Εισπράξεις (φορολογίες, τέλη, δικαιώματα, πεζοδρόμια κ.α)
  • Αγωγές – Διαδικασίες δικηγόρων.
  • Παρακολούθηση καθυστερήσεων
  • Διαχείριση Μητρώων Κοιμητηρίου

Στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου επιβάλλονται από την Οικονομική Υπηρεσία οι ακόλουθες φορολογίες / ανταποδοτικά τέλη.

  • Τέλος αποκομιδής σκυβάλων (οικιών και επαγγελματικών υποστατικών)
  • Επαγγελματικός Φόρος
  • Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
  • Φορολογία Πεζοδρομίων (Άρθρο 17)