ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΤΙΜΕΣ 01.01.2018

Εφαρμογή των προνοιών του Άρθρου 70 (β) του Κεφ.224

Για σκοπούς εξασφάλισης σύγχρονης και ομοιόμορφης εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε ολόκληρη την περιοχή της Κύπρου που ελέγχεται από το Κράτος, το Υπουργικό Συμβούλιο (ως έχει δημοσιευτεί στο Πρώτο Μέρος, του Τρίτου Παραρτήματος της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με Αρ. 5163 και Κ. Δ. Π. 190/31.05.2019) διέταξε τη διενέργεια Νέας Γενικής Εκτίμησης σε Τιμές 01.01.2018. Οι αξίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο ως βάση για σκοπούς επιβολής φορολογίας.

Η πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των ακινήτων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια της Νέας Γενικής Εκτίμησης σε τιμές 1.1.2018, καθώς και στις νέες αξίες, γίνεται στη διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας “DLS PORTAL”, μέσω της υπηρεσίας “ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΕΣ“.

Αιτήσεις για ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ σε χαρακτηριστικά ακινήτου ή ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ όσον αφορά τις νέες αξίες σε τιμές 1.1.2018 κατατίθενται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ”.

Οι σχετικοί πίνακες για την κάθε περιοχή βρίσκονται αναρτημένοι στα γραφεία των Δήμων/Κοινοτήτων από τις 8 Ιουλίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα, πατήστε εδώ.