ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Οικονομική Υπηρεσία είναι αυτή που προγραμματίζει και διαχειρίζεται τις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου σε συνεργασία με τις άλλες Δημοτικές Υπηρεσίες.

Έχει ως έργο τη τήρηση όλων των Λογαριασμών του Δήμου ετοιμάζοντας τις επιμέρους διαδικασίες και ελέγχοντας αυτές όσον αφορά τις πληρωμές και τις εισπράξεις.

Όλες οι εργασίες διευθύνονται και ελέγχονται από τη Δημοτικό Ταμία (κα. Γεωργία Βιολάρη). Η Υπηρεσία αποτελείται από το Λογιστήριο και τις Φορολογίες.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Ο κύκλος εργασιών διεξάγεται από τη Δημοτικό Ταμία και τρεις Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς, τις κ. Παντελίτσα Παναγή και Κατερίνα Τσίκκου και τον κ. Παναγιώτη Κασκίρη. Επιγραμματικά διεξάγονται οι πιο κάτω εργασίες.

Α. Ετοιμασία και προώθηση προϋπολογισμών.

Β. Διαχείριση των οικονομικών θεμάτων.

Γ. Διαχείριση του λογιστικού συστήματος.

Δ. Παρακολούθηση προϋπολογισμών και ετοιμασία τελικών λογαριασμών.

Ε. Διαχείριση φορολογιών.

Ζ. Θέματα Μηχανογράφησης

Η. Διαχείριση οδηγιών του Δημοτικού Συμβουλίου (ετοιμασία καταστάσεων εξόδων, δανείων, ρευστότητας κλπ).

Θ. Τήρηση μητρώων περιουσιακών στοιχείων και συστήματος αποσβέσεων.

Ι. Συνεργασία με   τον Γενικό Ελεγκτή.