ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Όλες οι εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου διευθύνονται και ελέγχονται από τη Δημοτικό Μηχανικό (κ. Μάρω Χρίστου) και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ως ακολούθως:

A. Yπηρεσία Γραφείου.

B. Υπηρεσία Κατασκευών που εκτελούνται από το εργατικό Προσωπικό του Δήμoυ.

Γ. Υπηρεσία Επίβλεψης Κατασκευών που εκτελούνται εργολαβικώς.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο κύκλος των εργασιών διεξάγεται από τη Δημοτικό Μηχανικό και από δύο τεχνικούς τον κ. Στ. Στυλιανού και την κα. Μαρία Ελευθερίου.

Σε γενικές γραμμές οι εργασίες αφορούν τα πιο κάτω τεχνικά/γραφειακά θέματα:

  • Διαδικασία για έκδοση Αδειών Οικοδομής, Αδειών Διαχωρισμού και Πιστοποιητικών Εγκρίσεων.
  • Τήρηση Bιβλίων Υλικών, Ημερησίων Κοστολογίων και Time book.
  • Ετοιμασία / Έλεγχος Πιστοποιητικών Πληρωμής Εργολάβων.
  • Διαδικασία του Άρθρου 17 του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96 για την κατασκευή πεζοδρομίων σε διάφορες περιοχές του Δήμου.
  • Μελέτες, εκπόνηση σχεδίων και ετοιμασία όρων προσφοράς για την εκτέλεση Τεχνικών Έργων στο Δήμο.
  • Μηχανογράφηση Τεχνικού Τμήματος.
  • Καταγραφή και Εξέταση παραπόνων.
  • Εξυπηρέτηση Δημοτών.

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κύρια απασχόληση του Τεχνικού συνεργείου είναι η εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών όπως κατασκευή πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, κατασκευή μικρών αντιπλημμυρικών έργων, συντήρηση και παλινόρθωση της ασφάλτου, συντήρηση και παλινόρθωση υφιστάμενων πεζοδρομίων, διεύρυνση ασφάλτου,  γραμμογράφηση (σήμανση) δρόμων, τοποθέτηση πινακίδων, καθάρισμα υφιστάμενων αποχετευτικών συστημάτων και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που υποβάλλονται στο Δήμο από Δημότες.

Λόγω της οικονομικής κρίσης που είχε σαν αποτέλεσμα την εφαρμογή στο Δήμο σχεδίου πλεονασμού για το εργατικό του προσωπικού, οι εργασίες αυτές διεξάγονται σήμερα από τρία άτομα (1 κτίστες και 2 εργάτες) υπό την επιστασία/καθοδήγηση του Τεχνικού κ. Σωτήρη Νεοπτολέμου.

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ

Όλα τα Τεχνικά έργα που εκτελούνται εργολαβικώς στο Δήμο επιβλέπονται από Τεχνικό του Δήμου.

Σκοπός της επίβλεψης είναι ο έλεγχος της εργασίας ώστε αυτή να εκτελείται σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και μέσω των εργαστηριακών ελέγχων που γίνονται, να διασφαλίζεται η ποιότητα της εργασίας όπως αυτή περιγράφεται/καθορίζεται στους Τεχνικούς Όρους του Συμβολαίου.

Η επίβλεψη γίνεται από τους Τεχνικούς κ. Αντώνη Γρηγοριάδη και Σωτήρη Νεοπτολέμου.